Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-10-21, KIO 2419/20

Sygn. akt: KIO 2419/20 WYROK z dnia 21 października 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Rams Protokolant: Piotr Kur po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 października 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 września 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konsorcjum: ECON Trader sp. z o.o., z siedzibą w Wojkowicach oraz EkoPartner Recykling Sp. z o.o., z siedzibą w Lubieniu, w postępowaniu prowadzonym przez Gminny Zakład Komunalny w Mirczu, przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: BEST POLYMERS GROUP S.A., z siedzibą w Warszawie oraz SAAR Sp. z o.o., z siedzibą w Bolechowie, zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: ECON Trader sp. z o.o., z siedzibą w Wojkowicach oraz EkoPartner Recykling Sp. z o.o., z siedzibą w Lubieniu i: 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez konsorcjum: ECON...

Przykładowe fragmenty dla hasła wadium wniesione w oparciu o nieaktualne przepisy

1   -   że Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium. W ocenie Odwołującego obejmuje przepis ten obejmuje również sytuację nieprawidłowego wniesienia wadium. Zdaniem Odwołującego przypadkiem nieprawidłowego wniesienia wadium jest w szczególności pominięcie w treści oświadczenia o poręczeniu faktu, iż zobowiązanym są wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, a nie tylko wymieniony w treści oświadczenia o poręczeniu BEST POLYMERS GROUP S.A. Odwołujący wskazał, że w analogicznej sprawie, w odniesieniu do wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej wypowiedział się Sąd Najwyższy wskazując, iż "Wniesienie wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej można uznać

2   -   Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. faktycznie jest podmiotem uprawnionym do wystawiania poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 5 PZP. W doktrynie podnosi się bowiem, iż "wraz z wniesieniem wadium w postaci przedmiotowego poręczenia zasadne z

3   -   i 10 ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy § 3 pkt 1 i 2

+212 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28