Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-10-07, KIO 2362/20

Sygn. akt: KIO 2362/20 WYROK z 7 października 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ernest Klauziński Protokolant: Konrad Wyrzykowski po rozpoznaniu na rozprawie 7 października 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 21 września 2020 r. przez wykonawcę Olympia Med Professional Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Metro Warszawskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu w zakresie zadań nr XIX, XX i XXV postępowania: 1.1 unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszych ofert, 1.2 odtajnienie dokumentów wykonawcy: R. B. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Quattro R. B. z siedzibą w Warszawie złożonych na okoliczność wyjaśnienia ceny oferty tego wykonawcy, 1.3 wykluczenie z postępowania wykonawcy: R. B. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Quattro R. B. z siedzibą w Warszawie, 1.4 przeprowadzenie ponownej czynności oceny ofert. 2. Kosztami postępowania obciąża Zamawiającego - Metro Warszawskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i: 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00...

Przykładowe fragmenty dla hasła wyjaśnienia rażąco niskiej ceny jako tajemnica przedsiębiorstwa

1   -   uzasadnienia podstawy zastrzeżenia przez Quattro jako tajemnicy przedsiębiorstwa wyjaśnień rażąco niskiej ceny, a także tych wyjaśnień, na skutek bezprawnego uznania ww. dokumentów za skutecznie zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa. ewentualnie, w przypadku nieuwzględnienia zarzutu

2   -   informacji zawartych w uzasadnieniu zastrzeżenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny jako tajemnicy przedsiębiorstwa oraz wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny, 7. powtórzenia czynności wyboru najkorzystniejszej

3   -   zastrzeżone przez Quattro R. B. jako tajemnica przedsiębiorstwa, obejmujące wyjaśnienia rażąco niskiej ceny w zakresie zadań oferowanych w postępowaniu. Wykonawca w przesłanym wyjaśnieniu wykazał i udowodnił (oświadczenie Wykonawcy), że informacje te stanowią tajemnicę w rozumieniu Pzp o zwalczaniu

+45 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28