Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-12-10, KIO 3040/20

Sygn. akt: KIO 3040/20 WYROK z dnia 10 grudnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emilia Garbala Protokolant: Piotr Kur po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 grudnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 listopada 2020 r. przez wykonawcę i(1)... sp. z o.o., ul. (...), S., w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Sąd Apelacyjny w Łodzi, ul. G. Narutowicza 64, 90-136 Łódź, przy udziale wykonawcy I(2)... sp. z o.o., ul. (...), W., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w części nr 2 postępowania, odrzucenie oferty wykonawcy I(2)... sp. z o.o. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz odtajnienie wyjaśnień tego wykonawcy złożonych w piśmie z dnia 13.11.2020 r., 2. kosztami postępowania obciąża zamawiającego Sąd Apelacyjny w Łodzi, ul. G. Narutowicza 64, 90-136 Łódź, i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego: i(1)... sp. z o.o., ul. (...), S., tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od ...

Przykładowe fragmenty dla hasła zagraniczne podpisy elektroniczne zgodność

1   -   tego dokumentu jest podpisany za zgodność za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Pana M. W. D

2   -   mają formę skanu z widocznym podpisem własnoręcznym pana J. G., natomiast kwalifikowany podpis elektroniczny złożył na nich pełnomocnik przystępującego

3   -   o możliwości przekazania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia i opatrzenia jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez m.in. wykonawcę, co jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem. W niniejszej sprawie

+7 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28