Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-12-10, KIO 3040/20 premium

Sygn. akt: KIO 3040/20 WYROK z dnia 10 grudnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emilia Garbala Protokolant: Piotr Kur po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 grudnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 listopada 2020 r. przez wykonawcę i(1)... sp. z o.o., ul. (...), S., w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Sąd Apelacyjny w Łodzi, ul. G. Narutowicza 64, 90-136 Łódź, przy udziale wykonawcy I(2)... sp. z o.o., ul. (...), W., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w części nr 2 postępowania, odrzucenie oferty wykonawcy I(2)... sp. z o.o. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz odtajnienie wyjaśnień tego wykonawcy złożonych w piśmie z dnia 13.11.2020 r., 2. kosztami postępowania obciąża zamawiającego Sąd Apelacyjny w Łodzi, ul. G. Narutowicza 64, 90-136 Łódź, i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego: i(1)... sp. z o.o., ul. (...), S., tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od ...

Przykładowe fragmenty dla hasła tłumaczenie na język polski

1   -   tych dokumentów został złożony bez tłumaczenia na język polski, co uchybia wyrażonej w Pzp zasadzie prymatu języka polskiego oraz regulacjom, które wskazują na obowiązek składanie dokumentów zagranicznych wraz z tłumaczeniami - z tego względu jego treść

2   -   drugie jest złożone tylko w języku angielskim, bez tłumaczenia na język polski, co jest niezgodne z § 16

3   -   kwestię treści) - zostało złożone bez tłumaczenia na język polski. W tym stanie rzeczy niezrozumiałe

+83 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28