Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-12-10, KIO 3123/20 premium

Sygn. akt: KIO 3123/20 WYROK z dnia 10 grudnia 2020 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Justyna Tomkowska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 grudnia 2020 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 listopada 2020 roku przez wykonawcę Odwołującego - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - konsorcjum w składzie: (1) D(1)... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. oraz (2) S. D. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą D(2)... z siedzibą w K. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Skarb Państwa - Centrum e-Zdrowia w Warszawie, z siedzibą w Warszawie przy udziale wykonawców zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego: 1) Z... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K.; 2) I... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. orzeka: 1. Oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża Odwołującego: wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - konsorcjum w składzie: (1) D(1)... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. oraz (2) S. D. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą D(2)... z siedzibą w K. i: 2.1. zalicza w ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28