Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-12-10, KIO 3124/20

Sygn. akt: KIO 3124/20 WYROK z dnia 10 grudnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 10 grudnia 2020 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 listopada 2020r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum firm: I... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B., ul. (...) i C... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w R., ul. (...) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Skarb Państwa - Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP, ul. Mogilska 109 orzeka : 1. oddala odwołanie, 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum firm: I... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B., ul. (...) i C... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w R., ul. (...) i: 2.1. zalicza na poczet postępowania odwoławczego kwotę 15 000zł. 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum firm: I... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ...

Przykładowe fragmenty dla hasła uzupełnienie dokumentów po terminie

1   -   realizacji wezwania, jak również rodzaju dokumentu podlegającego uzupełnieniu i związanego z nim niezbędnego czasu na jego pozyskanie. Termin powinien być zatem adekwatny do

2   -   nie wnosił o przedłużenie mu terminu do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia dokumentów, nie podał także informacji o

3   -   że odwołujący złożył wyjaśnienia i uzupełnienia po terminie zakreślonym przez zamawiającego. Mając na

+125 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28