Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-12-07, KIO 3091/20 premium

sygn. akt: KIO 3091/20 WYROK z dnia 7 grudnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 grudnia 2020 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 listopada 2020 r. przez wykonawcę S... sp. z o.o., Al. (...); G. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Miasto Poznań, Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, Samorządowy Zakład Budżetowy, ul. Jana Spychalskiego 34; 61-553 Poznań, przy udziale wykonawcy R... sp. z o.o., ul. (...); P., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego - po stronie zamawiającego, orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża S... sp. z o.o., Al. (...); G. i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez S... sp. z o.o., Al. (...); G., tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od S... sp. z o.o., Al. (...); G. na rzecz zamawiającego Miasto Poznań, Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, Samorządowy Zakład Budżetowy, ul. Jana Spychalskiego 34; 61-553 Poznań kwotę 4 365 zł 76 gr (słownie: cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć złotych, siedemdziesiąt sześć groszy) stanowiącą koszty postępowania ...

Przykładowe fragmenty dla hasła równoważność oferty

1   -   elementy są niezbędne do przygotowania oferty. Są to informacje, które winny

2   -   zamawiający wprost wskazał, że dopuszcza równoważność w zakresie zaoferowanego sprzętu (wyjaśnienia

3   -   związanym z przedmiotem zamówienia, dopuszcza równoważność oferty. Co oczywiste, w związku z

+13 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28