Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-12-02, KIO 3025/20

Sygn. akt: KIO 3025/20 WYROK z dnia 2 grudnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Niedziałek-Bujak Protokolant: Konrad Wyrzykowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 grudnia 2020 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 listopada 2020 r. przez Odwołującego - wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: P... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , ul. (...), T., I... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. (...), T. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki orzeka: 1 Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnić czynności z dnia 13.11.2020 r. polegające na wyborze oferty najkorzystniejszej na część 1 i 2 zamówienia oraz odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 b Ustawy Pzp oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: P... Sp. z o.o. (Lider), I... Sp. z o.o. sp. k. (Partner) i nakazuje ponowną ocenę ofert złożonych na część 1 i 2 z uwzględnieniem oferty Odwołującego. 2 Kosztami postępowania odwoławczego obciąża Zamawiającego - Gminę Zielonki i: 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10.000 zł 00 gr. (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wadium konsorcjum gwarancja

1   -   związane z jej złożeniem oraz wadium. W oparciu o to orzeczenie należy przyjąć, iż gwarancja wadialna z wymieniem tylko jednego uczestnika konsorcjum w sposób prawidłowy zabezpiecza interesy zamawiającego. Członkowie konsorcjum odpowiadają solidarnie za zawarcie umowy

2   -   zarówno lidera jak i partnera Konsorcjum zostanie uznane. Wobec powyższego, w naszej opinii interes Beneficjenta gwarancji pozostaje skutecznie zabezpieczony w zakresie wadium przetargowego. Zamawiający odrzucając ofertę Konsorcjum na podstawie art. 89 ust

3   -   Izba doszła do przekonania, iż wadium złożone w postaci gwarancji ubezpieczeniowej, w której wymieniono tylko Lidera Konsorcjum (określony jako "Zobowiązany") należało uznać

+59 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28