Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-12-01, KIO 2898/20 premium

Sygn. akt: KIO 2898/20 WYROK z dnia 1 grudnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Danuta Dziubińska Protokolant: Szymon Grzybowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 listopada 2020 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 listopada 2020 r. przez wykonawcę S... Spółka Akcyjna z siedzibą w O. w postępowaniu prowadzonym przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: P... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, E... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą dla lidera w W. zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu: - unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, - powtórzenie czynności badania i oceny ofert, - odrzucenie oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: P... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, E... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą dla lidera w W. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 10a ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych; 2. Umarza postępowanie w zakresie zarzutów nr 2, nr 5 i nr 6 odwołania; 3...

Przykładowe fragmenty dla hasła sporządzenie oferty w formie elektronicznej

1   -   członków Konsorcjum, Odwołujący wskazał, że oferta i JEDZ winny być sporządzone - w przypadku prowadzenia postępowania w formie elektronicznej, jak to miało miejsce w przedmiotowym postępowaniu - w formie elektronicznej i opatrzone podpisem kwalifikowanym. W przypadku niespełnienia tego wymogu oferta podlega odrzuceniu. Oferta Konsorcjum nie została opatrzona podpisem

2   -   potwierdzało tą zasadę, umożliwiając złożenie oferty jedynie w formie elektronicznej, opatrzonej podpisem kwalifikowanym. W związku z powyższym, jak również wobec faktu, że oferta Konsorcjum nie obejmowała pełnomocnictwa E

3   -   działania przez pełnomocnika przy składaniu oferty został potwierdzony przez Konsorcjum w wyniku uzupełnienia pełnomocnictwa na wezwanie Zamawiającego, bowiem w formie elektronicznej zostało ono sporządzone w późniejszej dacie niż termin składania ofert, co nie jest okolicznością sporną. Pełnomocnictwo do złożenia oferty powinno spełniać wymogi przewidziane dla skuteczności jej złożenia, w tym przypadku powinno być złożone w formie elektronicznej i być opatrzone podpisem kwalifikowanym

+296 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28