Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-10-16, KIO 2296/20

Sygn. akt: KIO 2296/20 WYROK z dnia 16 października 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aleksandra Patyk Protokolant: Konrad Wyrzykowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 października 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 września 2020 r. przez wykonawcę R... Sp. z o.o. z siedzibą w T. w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Mierzęcice, orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu zawartego w punkcie III.1, III.2 lit. a oraz e, III.4, III.5 lit. a, b, c, d, e, f, g, h oraz k petitum odwołania i nakazuje Zamawiającemu dokonanie modyfikacji postanowień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu poprzez: 1.1. wskazanie w rozdziale VII SIWZ, że dopuszczalną formą wadium wnoszonego w formie innej niż pieniądz jest również wadium wniesione w oryginale w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym; 1.2. wykreślenie z załącznika nr 12 do SIWZ postanowień dotyczących podania przez wykonawcę zysku ze sprzedaży surowców wtórnych uzyskanych z odebranych odpadów i określenie, że wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest podać cenę jednostkową netto i brutto za...

Przykładowe fragmenty dla hasła zamawiający może narzucić formę kwalifikowanego podpisu elektronicznego dla wydłużenia terminu związania ofertą

1   -   Przywołał postanowienia SIWZ dotyczące komunikacji elektronicznej między Zamawiającym a Wykonawcami (rozdział VI ust. 1 SIWZ), formy złożenia oferty (rozdział IX ust. 2 SIWZ

2   -   jest dopuszczenie w SIWZ oprócz formy pisemnej również wadium w formie elektronicznej podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Żądanie wskazania wysokości zysku ze

3   -   a PrZamPubl. Cel wniesienia wadium może zostać skutecznie osiągnięty poprzez dostarczenie zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert oryginału dokumentu wadialnego o odpowiedniej

+435 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28