Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-11-05, KIO 2591/20

Sygn. akt: KIO 2591/20 WYROK z dnia 5 listopada 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Danuta Dziubińska Protokolant: Konrad Wyrzykowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 listopada 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 października 2020 r. przez wykonawcę G(1)... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w W., ul. (...), W. w postępowaniu prowadzonym przez Tauron Sprzedaż Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków orzeka: 1. Oddala odwołanie; 2. Kosztami postępowania obciąża Odwołującego G(1)... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w W., i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania; 2.2. zasądza od Odwołującego na rzecz Zamawiającego Tauron Sprzedaż Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą uzasadnione koszty poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika strony. ...

Przykładowe fragmenty dla hasła prowizja jako kryterium oceny ofert

1   -   rozumienia zastosowanych przez Zamawiającego cenowych kryteriów oceny ofert, była przedmiotem zapytań ze strony wykonawców w toku oceny i badania ofert. W odpowiedziach z dnia 24

2   -   na argumentację dotyczącą manipulacji przy kryterium C3. Niemniej, wystarczające dla odrzucenia oferty jest wykazanie, że manipulacji dopuszczono się przy kryterium C3, albowiem dla sklasyfikowania danej oferty jako naruszającej czyn nieuczciwej konkurencji wystarczające jest manipulowanie choćby jednym kryterium. Odwołujący podał stawki w poszczególnych (odpowiednich) kryteriach oceny ofert, jakie zostały zaoferowane przez wykonawcę

3   -   ART było zmanipulowanie procesu wyboru oferty tak, by nierealny poziom ceny zaoferowanej w kryterium C3, przełożył się na korzystniejszą dla wykonawców ocenę złożonej przez nich oferty. Takie działanie należy ocenić jako czyn nieuczciwej konkurencji skutkujący koniecznością odrzucenia złożonych ofert. Nawet w przypadku korzystania przez

+186 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28