Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-11-05, KIO 2591/20

Sygn. akt: KIO 2591/20 WYROK z dnia 5 listopada 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Danuta Dziubińska Protokolant: Konrad Wyrzykowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 listopada 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 października 2020 r. przez wykonawcę G(1)... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w W., ul. (...), W. w postępowaniu prowadzonym przez Tauron Sprzedaż Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków orzeka: 1. Oddala odwołanie; 2. Kosztami postępowania obciąża Odwołującego G(1)... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w W., i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania; 2.2. zasądza od Odwołującego na rzecz Zamawiającego Tauron Sprzedaż Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą uzasadnione koszty poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika strony. ...

Przykładowe fragmenty dla hasła kalkulacja oferty nie wychodzi na cenę oferty

1   -   sytuacjach, zawartymi w wyjaśnieniach szczegółowymi kalkulacjami wskazującymi na to, że cena oferty została prawidłowo skalkulowana, w tym zawiera zysk na danym zamówieniu. Udzielenie wyjaśnień, które nie spełniają ww. wymogów, w szczególności nieodpowiadających w pełni na wezwanie zamawiającego, takich, w których wykonawca nie wykazał, że cena jego oferty nie jest rażąco niska, nakłada na zamawiającego obowiązek odrzucenia oferty tego wykonawcy. Zgodnie z art

2   -   ustawy Pzp ciężar dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na: 1) wykonawcy, który złożył, jeżeli jest stroną albo

3   -   przyjęte założenia które miały wpływ na wyliczenie ceny, zawierają kalkulację wraz z jej uzasadnieniem. Do wyjaśnień zostały załączone podstawowej dowody na poparcie twierdzeń w nich przedstawionych, w tym umowy z

+393 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28