Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-11-20, KIO 2842/20

Sygn. akt: KIO 2842/20 WYROK z dnia 20 listopada 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Chudzik Protokolant: Piotr Kur po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 listopada 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 listopada 2020 r. przez wykonawcę K... Spółka z o.o. z siedzibą w G., w postępowaniu prowadzonym przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni, przy udziale wykonawcy S... Sp. z o.o. z siedzibą w P., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, orzeka: 1. Oddala odwołanie; 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę K... Spółka z o.o. i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od Odwołującego na rzecz Zamawiającego kwotę (...) (słownie: (...) groszy), stanowiącą uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika (...), dojazdu na rozprawę (...) oraz opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (...). Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia ...

Przykładowe fragmenty dla hasła uzupełnienie dokumentów bez wezwania zamawiającego

1   -   z 25 września 2020 r. Zamawiający skierował do Odwołującego następujące wezwanie: W związku z dokumentami złożonymi w dniu 17.09.2020 r. na wezwanie Zamawiającego z dnia 10.09.2020 r. do uzupełnienia złożonych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w

2   -   ustawy pzp. Złożenie zatem takiego dokumentu należy traktować jako samodzielne uzupełnienie dokumentów przez Wykonawcę bez wezwania ze strony Zamawiającego, do czego ten pierwszy nie

3   -   wykazu złożonego przez Odwołującego na wezwanie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający miał prawo i obowiązek wezwać Odwołującego do uzupełnienia tego dokumentu na podstawie art. 26 ust

+99 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28