Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-11-20, KIO 2781/20 premium

Sygn. akt: KIO 2781/20 WYROK z dnia 20 listopada 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Szymanowska Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 listopada 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 października 2020 r. przez odwołującego O... S.A. w W. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Skarb Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad przy udziale wykonawcy N... S.A. w W. przystępującego do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu uznanie za bezskuteczne zastrzeżenie jako tajemnicy przedsiębiorstwa informacji zawartych w formularzu cenowym przystępującego N... S.A. w W. dotyczących danych zaproponowanego routera typu CE i CPE i udostępnienie ich odwołującemu, 2. kosztami postępowania odwoławczego obciąża przystępującego po stronie zamawiającego wykonawcę N... S.A. w W. i: 3.1. zalicza na poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) uiszczoną przez odwołującego O... S.A. w W. tytułem wpisu od odwołania, 3.2. zasądza od przystępującego N... S.A. w W. na rzez odwołującego O... S.A. w W. rzecz kwotę 18 600,...

Przykładowe fragmenty dla hasła tajemnica przedsiębiorstwa

1   -   uznanie za bezskuteczne zastrzeżenie jako tajemnicy przedsiębiorstwa informacji zawartych w formularzu cenowym

2   -   pkt 1 formularzu cenowym stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy N... S.A., pomimo

3   -   znalazły się w treści zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, należy uznać za spóźnione. Oceny

+55 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28