Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-10-26, KIO 2399/20

Sygn. akt: KIO 2399/20 WYROK z 26 października 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ernest Klauziński Marek Koleśnikow Piotr Kozłowski Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie 22 października 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 21 września 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. M. P. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: P(1)... z siedzibą w K., 2. W. L. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: P(2)... z siedzibą w K., 3. J. T. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: T... z siedzibą w O. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Uzdrowisko Busko Zdrój S.A. z siedzibą w Busku Zdroju, przy udziale wykonawcy F... Sp. z o.o. z siedzibą w W. orzeka: 1. Odrzuca odwołanie w zakresie zarzutu nr 4 w części dotyczącej: 1.1 złożenia przez wykonawcę F... Sp. z o.o. z siedzibą w W. oferty przy użyciu niewłaściwego programu do kompresji dokumentów elektronicznych; 1.2 nieprawidłowości, do których miało dojść podczas czynności otwarcia oferty wykonawcy F... Sp. z o.o. z siedzibą w W. 2. W pozostałym zakresie oddala odwołanie. 3. Kosztami postępowania obciąża Odwołującego i zalicza w poczet kosztów postępowania ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28