Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-11-09, KIO 2734/20

Sygn. akt: KIO 2734/20 WYROK 9 listopada 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Kuszel - Kowalczyk Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie 9 listopada 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 23 października 2020 r. przez wykonawcę Z... Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Z. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Krakowskie Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Krakowie, przy udziale wykonawcy S... Sp. z o.o. z siedzibą w P. zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu: 1.1 unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w części nr 1, 1.2 unieważnienie czynności odrzucenia z postępowania oferty Odwołującego Z... Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Z., w części nr 1, 1.3 przeprowadzenie ponownej czynności oceny ofert dla części nr 1, z uwzględnieniem oferty Odwołującego. 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę S... Sp. z o.o. z siedzibą w P. i: 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100), uiszczoną przez Odwołującego - Z... Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Z. tytułem wpisu od ...

Przykładowe fragmenty dla hasła dostarczenie wadliwego towaru

1   -   tj. ust. 3: " W przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub niezgodnego z asortymentem wykazanym

2   -   3 miał brzmienie: "W przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub niezgodnego z asortymentem wykazanym

3   -   oferty, w brzmieniu "W przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub niezgodnego z asortymentem wykazanym

+18 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28