Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-09-21, KIO 2113/20

Sygn. akt KIO 2113/20 WYROK z dnia 21 września 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie 17 września 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego 28 sierpnia 2020 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawcę: PB P. Budownictwo sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Białymstoku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitala w celu dostosowania do potrzeb oddziału anestezjologii i intensywnej terapii i jednosalowego bloku operacyjno-zabiegowego w SP ZOZ w Łukowie (nr postępowania 09/20) prowadzonym przez zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie przy udziale wykonawcy: ERBUD OPERATIONS sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce - zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża Odwołującego i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez niego tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz...

Przykładowe fragmenty dla hasła umyślne wprowadzenie w błąd wpływ na wynik

1   -   Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży Sygn. akt KIO 2113/20 wykonywał prace w zakresie instalacji gazowych, czym wprowadził Zamawiającego w błąd i mogło to mieć wpływ na decyzję Zamawiającego. Odnosząc się do

2   -   jak i niezłożenie informacji wymaganych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, przy czym w obu przypadkach miało to prowadzić do wprowadzenia w błąd. Z kolei przesłankę wpływu nieprawdziwych informacji na wynik postępowania z art. 24 ust

3   -   nie będzie podstawą wykluczenia nieświadome wprowadzenie w błąd. Takie stanowisko sądów okręgowych nie pozostało bez wpływu na orzecznictwo Izby, które uprzednio nie

+234 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28