Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-10-20, KIO 2505/20

Sygn. akt: KIO 2505/20 WYROK z dnia 20.10.2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kawa Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 października 2020 roku w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 02.10.2020 r. przez wykonawcę COLAS Polska Sp. z o. o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie, w postępowaniu prowadzonym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdańsk, przy udziale: A. wykonawcy Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A., ul. Pomorska 26a, 83-200 Starogard Gdański, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, B. wykonawcy Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A., ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego. orzeka 1. Oddala odwołanie 2. Kosztami postępowania obciąża odwołującego i zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 20 000,00 (dwadzieścia tysięcy) złotych uiszczoną przez odwołującego COLAS Polska Sp. z o. o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie, tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni...

Przykładowe fragmenty dla hasła podpisem elektronicznym z certyfikatem ważnym w tej dacie

1   -   walidacji bierze pod uwagę jedynie datę opartą o dowód istnienia podpisu (POE - proof of existence) w celu weryfikacji, czy certyfikat był ważny w momencie składania podpisu. W związku z brakiem elektronicznego znacznika czasu w okolicznościach niniejszej sprawy za udowodnioną datę istnienia podpisu można przyjąć jedynie moment walidacji

2   -   komunikat: "błąd kontroli czasu", a w następstwie ostrzeżenie ..podpis nie może zostać określony jako zgodny z ETSI EN 319 120-1" są konsekwencją walidacji podpisu po upływie ważności certyfikatu. Do dokumentacji postępowania Zamawiający załączył raport z weryfikacji podpisu za pomocą aplikacji Sigillum Sign, gdyż z niego (w odróżnieniu od raportu z weryfikacji za pomocą Szafira) można wyczytać okres ważności certyfikatu kwalifikowanego dla podpisu elektronicznego Pana K. R. oraz datę złożenia podpisu na oświadczeniu JEDZ. Zamawiający oceniają powyższe próby dokonania weryfikacji podpisu złożonego pod JEDZ podał, że przy weryfikacji w aplikacji Szafir podpisów Pana K. R. złożonych w ofercie i dokumentach złożonych wraz z ofertą, oraz w uzupełnionym oświadczeniu JEDZ widnieje ten sam nr seryjny certyfikatu: 571236845907331311471576257473852405885211273637, co potwierdza jednoznacznie, że wszystkie te dokumenty zostały opatrzone tym samym ważnym podpisem kwalifikowanym, o tym samym nr seryjnym, w okresie ważności certyfikatu, tj. w dniu 31.01.2020 r

3   -   oraz h elDAS tj., aby certyfikat, który towarzyszy podpisowi, był w momencie składania podpisu kwalifikowanym certyfikatem podpisu elektronicznego zgodnym z załącznikiem i oraz, aby kwalifikowany certyfikat został wydany przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania i był ważny w momencie składania podpisu. Zdaniem Izby niewątpliwym jest, że wprowadzenie do polskiego prawa - w tym również do Pzp podpisu elektronicznego miało na celu uproszczenie procedur

+167 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28