Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-10-20, KIO 2505/20

Sygn. akt: KIO 2505/20 WYROK z dnia 20.10.2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kawa Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 października 2020 roku w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 02.10.2020 r. przez wykonawcę COLAS Polska Sp. z o. o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie, w postępowaniu prowadzonym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdańsk, przy udziale: A. wykonawcy Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A., ul. Pomorska 26a, 83-200 Starogard Gdański, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, B. wykonawcy Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A., ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego. orzeka 1. Oddala odwołanie 2. Kosztami postępowania obciąża odwołującego i zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 20 000,00 (dwadzieścia tysięcy) złotych uiszczoną przez odwołującego COLAS Polska Sp. z o. o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie, tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni...

Przykładowe fragmenty dla hasła brak walidacji podpisu w ofercie

1   -   sporządzona na jego zamówienie i w oparciu o dokumenty przekazane przez odwołującego. W przedmiotowej ekspertyzie została omówiona próba walidacji podpisu pod dokumentem JEDZ i w wyniku ustaleń ekspert stwierdził, że w momencie otrzymania dokumentu JEDZ tj. 10.09.2020 brak było możliwości potwierdzenia, że ten dokument został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający w pisemnej odpowiedzi na odwołanie wniósł

2   -   poprawności czynności i zaniechań zamawiającego w zakresie wyznaczonym podniesionymi zarzutami, ocenianymi przez pryzmat wymagań stawianych w SIWZ i z uwzględnieniem instrumentów, jakie zamawiający przewidział w nim dla zbadania ofert. Osią sporu pomiędzy stronami była kwestia, czy w przypadku braku możliwości jednoznacznej weryfikacji podpisu elektronicznego złożonego pod uzupełnionym dokumentem

3   -   Tym samym należy założyć, że brak możliwości uzyskania wykazania pełnych walidacji podpisu, o których mowa w odwołaniu wynikał z powodu upływu ważności certyfikatu w oparciu o który podpis został złożony i o który mógł być w pełnym zakresie zweryfikowany. W oparciu o powyższe ustalenia zamawiający

+172 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28