Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-10-16, KIO 2338/20, KIO 2387/20

Sygn. akt: KIO 2338/20 KIO 2387/20 WYROK z dnia 16 października 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie 16 października 2020 r. w Warszawie odwołań wniesionych 18 i 21 września 2020 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawców: A. I... S.A. z siedzibą w B. - sygn. akt KIO 2338/20 B. M... sp. z o.o. z siedzibą w K. - sygn. akt KIO 2387/20 w postępowaniu pn. Opracowanie Studium korytarzowego i Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami Koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania "Budowa obwodnicy Błaszek w ciągu drogi krajowej nr 12" (nr postępowania O.Ł.D3.2413.7.2020) prowadzonym przez zamawiającego: Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi orzeka: 1. Oddala odwołania. 2. Kosztami postępowania obciąża Odwołujących i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 30000 zł 00 gr (słownie: trzydzieści tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołujących tytułem wpisów od odwołań, 2.2. zasądza od I... S.A. z siedzibą w B. na rzecz Zamawiającego kwotę 3600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych ...

Przykładowe fragmenty dla hasła zatrzymanie wadium w pieniądzu po upływie terminu związania ofertą

1   -   pięćdziesiąt tysięcy złotych) 16.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 45 ust 6 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy. 16.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego i musi obejmować cały okres związania ofertą. Oryginał wadium, sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym

2   -   rzecz Zamawiającego przez poręczyciela kwoty wadium w wypadku ziszczenia się przesłanek, o których mowa w art. 46 ustawy pzp; - poręczenie opiewa na okres po terminie składania ofert, pomimo że wadium ma zostać wniesione przez wykonawców najpóźniej do upływu terminu składania ofert. Zamawiający uznał za celowe wyjść

3   -   o tyle chybione, że wniesienie wadium takim zobowiązaniem wzajemnym nie jest (wniesieniu wadium nie odpowiada żadne ekwiwalentne świadczenie zamawiającego). Resumując, skoro po stronie zamawiającego nie można identyfikować roszczenia o zapłatę niewniesionego w terminie składania ofert wadium, poręczenie zabezpieczające zapłatę takiego wadium tj. poręczające wniesienie wadium po terminie składania ofert, nie może zostać uznane za prawidłowe. W ocenie Zamawiającego w uzasadnieniach odwołań, w tym referując do poszczególnych elementów poręczenia wadialnego, w tym znaczenie użytych w nim określeń "aktualne", wymagalne", "w terminie" Odwołujący mylą wniesienie wadium z podstawami do zatrzymania wadium. Jednocześnie z przekonaniu Zamawiającego z

+314 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28