Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-10-13, KIO 2417/20

Sygn. akt: KIO 2417/20 WYROK z dnia 13 października 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Piotr Kur po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 09 października 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 września 2020 r. przez Odwołującego T. B. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P... ((...), W.) w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Zarząd Zieleni Miejskiej (ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław) przy udziale Wykonawcy T. O. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą A... ((...), K.) zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i odrzucenia oferty Odwołującego oraz nakazuje dokonanie powtórnej czynności badania i oceny ofert z udziałem oferty Odwołującego 2. kosztami postępowania obciąża Zamawiającego Zarząd Zieleni Miejskiej (ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław) i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego T. B. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P... ((...), W.) tytułem wpisu od ...

Przykładowe fragmenty dla hasła "limit gwarancji ubezpieczeniowych

1   -   do udzielania na wniosek Odwołującego gwarancji ubezpieczeniowych ramach ustalonego odnawialnego maksymalnego limitu kwotowego obowiązującego w okresie trwania

2   -   reguluje w żaden sposób formy gwarancji ubezpieczeniowej. W ocenie Izby nieważności gwarancji ubezpieczeniowej z uwagi na brak formy

3   -   korespondencję z upoważnionym przedstawicielem Towarzystwa Ubezpieczeniowego, które wystawiło dokument gwarancji. Złożenie wyjaśnień przez uprawnioną osobę

+94 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28