Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-10-06, KIO 2202/20

Sygn. akt: KIO 2202/20 WYROK z dnia 06 października 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 02 października 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu w dniu 07 września 2020 r. przez Odwołującego M... Sp. z o. o. (ul. (...), G.) w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego PGE Energia Ciepła S.A. (ul. Złota 59, 00-120 Warszawa) przy udziale wykonawcy E... Sp. z o.o. (ul. (...), M.) zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie 2. kosztami postępowania obciąża Odwołującego M... Sp. z o. o. (ul. (...), G.) i 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego M... Sp. z o. o. (ul. (...), G.) tytułem wpisu od odwołania, Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: ................................ Sygn. akt: KIO 2202/20 UZASADNIENIE Zamawiający PGE Energia ...

Przykładowe fragmenty dla hasła brak podpisu na formularzu cenowym

1   -   jest Załącznikiem, a więc częścią Formularza ofertowego, to należy go dołączyć do Formularza ofertowego poprzez zamieszenie go na Platformie Zakupowej Zamawiającego i podpisać wyłącznie ten formularz. Odwołujący uważał zatem, że poprzez samo podpisanie Formularza ofertowego objął swoim podpisem również dołączony do niego Załącznik w postaci Formularza cenowego - Katalog Operacji Remontowych, gdyż stanowi

2   -   Odwołującego argumentacja, zgodnie z którą brak osobnego postanowienia w SIWZ, a także brak określonego miejsca na podpis w formularzu cenowym spowodował, że Odwołujący uznał, że

3   -   tzn. wszystkie trzy oferty zawierały Formularz cenowy sporządzony w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym wykonawcy. Powyższa okoliczność przeczy zarzutowi braku czytelności postanowień SIWZ. Okoliczność, że Zamawiający we wzorze Formularza cenowego nie przewidział stosownego miejsca na zamieszczenie podpisu, również pozostaje bez znaczenia. Brak takiego miejsca pod dokumentem nie

+104 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28