Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-10-08, KIO 2261/20 premium

Sygn. akt KIO 2261/20 POSTANOWIENIE dnia 8 października 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Kuszel - Kowalczyk Protokolant: Piotr Cegłowski wobec cofnięcia 8 października 2020 r. przed otwarciem rozprawy odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 10 września 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: D. J. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą I... z siedzibą w S.; J. B. i D. M. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą U... S.C. z siedzibą w K., P... Sp. z o.o. z siedzibą w Ż.; G... S.C. z siedzibą w K. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Miasto Zabrze - Prezydent Miasta Zabrze przy udziale: A. wykonawcy S(1)... S.A., z siedzibą w W., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego, B. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: 1... Sp. z o.o., S(2)... Sp. z o.o., z siedzibą we W., zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. postanawia: 1) umarza postępowanie odwoławcze; 2) nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: D. J. prowadzącego działalność gospodarczą pod ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28