Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-09-24, KIO 1390/20

Sygn. akt KIO 1390/20 WYROK z dnia 24 września 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 i 21 września 2020 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 czerwca 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia FCC Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu w postępowaniu prowadzonym przez Miasto Zabrze przy udziale wykonawcy Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutu opisanego w punkcie II podpunkt 6. litera a odwołania, to jest zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do odrzucenia oferty wykonawcy Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA Spółka akcyjna ze względu na wskazanie instalacji, do których zamierza przekazywać odpady, a które nie mają możliwości przyjęcia ...

Przykładowe fragmenty dla hasła zamawiający bada ofertę na podstawie

1   -   poszczególnych zarzutów podniesionych w odwołaniu Zamawiający podtrzymał swoją ocenę w odniesieniu do oferty najkorzystniejszej. Zamawiający dokonał oceny na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów w trakcie postępowania i na ich podstawie stwierdził, że Przystępujący nie podlega wykluczeniu a jego oferta nie podlega odrzuceniu, zatem wybór

2   -   maja 2020 r., wystąpił do Zamawiającego z wnioskiem o udostępnienie dotychczas nieprzekazanej części oferty. W odpowiedzi na to pismo Zamawiający, 25 maja 2020 r., udostępnił

3   -   zamówienia. Art. 91 ust. 1: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków

+750 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28