Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-09-24, KIO 1390/20

Sygn. akt KIO 1390/20 WYROK z dnia 24 września 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 i 21 września 2020 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 czerwca 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia FCC Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu w postępowaniu prowadzonym przez Miasto Zabrze przy udziale wykonawcy Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutu opisanego w punkcie II podpunkt 6. litera a odwołania, to jest zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do odrzucenia oferty wykonawcy Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA Spółka akcyjna ze względu na wskazanie instalacji, do których zamierza przekazywać odpady, a które nie mają możliwości przyjęcia ...

Przykładowe fragmenty dla hasła Możliwość powoływania się na doświadczenie zdobyte w konsorcjum

1   -   dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, obowiązek taki aktualizuje się jedynie względem wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w rankingu ofert, na wezwanie Zamawiającego. Co do nabywania doświadczenia za usługi realizowane w ramach konsorcjum, w wyroku TSUE z 18 lipca 2007 r. w sprawie C-399/05 Trybunał wskazał, że "warunkiem uznania możliwości powołania się na doświadczenie całego konsorcjum przez pojedynczego wykonawcę jest jego czynny udział np. w zarządzaniu sprawami konsorcjum". Możliwość powołania się na doświadczenie nabyte w ramach konsorcjum uzależniona jest od faktycznego udziału w realizacji określonej części zamówienia, a

2   -   z 4 maja 2017 r. w sprawie C-387/14 wynika, iż wykonawca ma możliwość powoływania się na doświadczenie zdobyte w konsorcjum w zakresie, w jakim realnie je nabył. Doświadczenia nie uzyskuje się poprzez sam udział w konsorcjum, lecz poprzez konkretne czynności wykonywane w jego ramach. W przypadku umów realizowanych na rzecz Gminy Wrocław Przystępujący jako lider konsorcjum faktycznie odpowiadał za realizację wszystkich usług wykonywanych w ramach obu umów, stąd może legitymować się w pełni doświadczeniem zdobytym w ramach konsorcjum z tytułu realizacji ww. usług

3   -   umów. Fakt solidarnej odpowiedzialności członków konsorcjum nie przekłada się na nabycie doświadczenia oczekiwanego przez zamawiającego. Nie polega więc na prawdzie twierdzenie Odwołującego, jakoby zagospodarowanie odpadów, w tym dotrzymanie właściwych norm związanych z recyklingiem odpadów leżało w całości po stronie Chemeko. Doświadczenie zdobywa się bowiem w toku faktycznego podejmowania określonych czynności, których pozostali konsorcjanci w toku realizacji umowy na rzecz Gminy Wrocław co do zasady nie podejmowali. W praktyce podział zakresu rzeczowego dokonywany był na bieżąco w trakcie wykonywania kontraktu. Odwołujący podkreślił

+1132 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28