Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-08-13, KIO 1653/20

Sygn. akt: KIO 1653/20 WYROK z 13 sierpnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ernest Klauziński Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie 13 sierpnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 20 lipca 2020 r. przez E. W. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą F. U. E. E. W. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie w imieniu i na rzecz której postępowanie prowadzi Poczta Polska S.A. Biuro Zamówień Dział Zamówień Terenowych Zachód z siedzibą w Poznaniu, orzeka: 1. Uwzględnia zarzut nr 1 odwołania oraz uwzględnia zarzut nr 3 odwołania w zakresie dotyczącym naruszenia przez Zamawiającego art. 7 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). 2. W pozostałym zakresie oddala odwołanie. 3. Nakazuje Zamawiającemu: 3.1 unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach części 5 postępowania, 3.2 unieważnienie czynności wykluczenia Odwołującego z postępowania oraz uznania jego oferty za odrzuconą w ramach części 5 tego postępowania, 3.3 przeprowadzenie ponownej czynności oceny ofert w ramach części 5 ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wydruk poświadczony przez notariusza

1   -   roku w postaci elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego

2   -   złożonego 15 czerwca 2020 r., poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego

3   -   złożony w postaci elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego

+56 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28