Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-09-01, KIO 1763/20

Sygn. akt: KIO 1763/20 WYROK z dnia 1 września 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Konrad Wyrzykowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 września 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 lipca 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - konsorcjum firm w składzie: Z. W., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Z(1)... (lider) oraz D... Sp. z o.o. (partner) z siedzibą dla lidera: ul. (...), K. w postępowaniu prowadzonym przez Dom Pomocy Społecznej im. L.A. Helclów, ul. Helclów 2, 31-148 Kraków przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - konsorcjum firm w składzie: M(1)... Sp. z o.o. Sp. k. (lider) oraz Z. M., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Z(2)... (partner) z siedzibą dla lidera: ul. (...), W. orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - konsorcjum firm w składzie: Z. W., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Z(1)... (lider) oraz D... Sp. z o.o. (partner) z siedzibą dla lidera: ul. (...), K. i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero ...

Przykładowe fragmenty dla hasła minimalne wynagrodzenie za pracę

1   -   do ustalenia ceny tylko wartości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Byłoby to nie do zaakceptowania na gruncie prawa pracy, ponieważ mogłoby powodować, że pracownicy nie otrzymywaliby wynagrodzenia minimalnego (z kwoty tej należałoby bowiem

2   -   roboty z uwzględnieniem wszystkich kosztów pracy. Wartość kosztów pracy przyjęta do ustalenia ceny winna uwzględniać minimalne wynagrodzenie za pracę albo minimalną stawkę godzinową, ustaloną na podstawie

3   -   odrębnych przepisów (tu: przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia za pracę). Zamawiający dokonując oceny ofert w

+72 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28