Wyrok Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy z dnia 2020-07-08, II SA/Bd 103/20

II SA/Bd 103/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Joanna Janiszewska-Ziołek Sędziowie sędzia WSA Anna Klotz sędzia WSA Renata Owczarzak (spr.) Protokolant starszy sekretarz sądowy Katarzyna Kloska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lipca 2020 r. sprawy ze skargi Gminy S. na decyzję Zarządu Województwa z dnia [...] listopada 2019 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu dofinansowania 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Zarządu Województwa z [...] sierpnia 2019 r. nr [...]; 2. zasądza od Zarządu Województwa na rzecz Gminy S. kwotę 14070 (czternaście tysięcy siedemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. UZASADNIENIE II SA/Bd 103/20 UZASADNIENIE W dniu [...] sierpnia 2019 r. Zarząd Województwa [...] - P. na podstawie art. 207 ust. 1 pkt 2 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 - zwanej dalej: u.f.p.) wydał decyzję, znak: [...], zobowiązującą G. K. do zwrotu wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 u.f.p. środków finansowych, przyznanych w ramach umowy nr [...] z dnia [...] maja 2010 r. o dofinansowanie projektu pn. "Przygotowanie terenów pod realizację II etapu Parku ...

Przykładowe fragmenty dla hasła nieprawidłowością" jest jakiekolwiek naruszenie prawa wspólnotowego

1   -   przypadku stwierdzenia przez organ kontrolujący nieprawidłowości, determinowana jest pojęciem wystąpienia "nieprawidłowości" w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 "nieprawidłowością" jest jakiekolwiek naruszenie prawa wspólnotowego, będące wynikiem działania lub zaniechania podmiotu

2   -   z rozporządzeniem Rady (WE) nr [...] "nieprawidłowością" jest jakiekolwiek naruszenie prawa wspólnotowego, będące wynikiem działania lub zaniechania podmiotu

3   -   zatem nałożenia korekty na beneficjenta jest jak słusznie skarżąca podkreśla, wykryta nieprawidłowość, a dla stwierdzenia istnienia nieprawidłowości koniecznym jest wystąpienie łącznie trzech przesłanek: 1) naruszenie przepisów prawa obowiązujących beneficjenta na gruncie regulacji wspólnotowych i krajowych, 2) działanie lub

+170 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28