[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2020

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 4 sierpnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Odrzywolska Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 sierpnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 lipca 2020 r. przez wykonawcę Prokom Construction Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu; w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Zagłębiowski Park Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu; orzeka: 1. oddala odwołanie; 2. kosztami postępowania w wysokości 18 894 zł 78 gr (słownie: osiemnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote i 78/100) obciąża wykonawcę: Prokom Construction Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych i zero groszy) uiszczoną przez odwołującego, tytułem wpisu od odwołania; 2.2. zasądza od odwołującego na rzecz zamawiającego kwotę 3 894 zł 78 gr (słownie: trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote i 78/100), stanowiącą uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika, kosztów dojazdu na rozprawę oraz opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z ...

Przykładowe fragmenty dla hasła zmniejszenie zakresu zamówienia

1   -   przeprowadzeniu kolejnego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego - zmniejszenie zakresu zamówienia winno doprowadzić do całkowicie przeciwnego

2   -   przeprowadzeniu kolejnego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego (już piątego dla tego zakresu - wszystkie poprzednie zamawiający także unieważnił - dopisek odwołującego) - zmniejszenie zakresu zamówienia winno doprowadzić do całkowicie przeciwnego

3   -   chcąc skorzystać z możliwości rozszerzenia zakresu zamówienia musi je szczegółowo opisać w

+141 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28