Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-08-14, KIO 1559/20

Sygn. akt: KIO 1559/20 WYROK z dnia 14 sierpnia 2020 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Irmina Pawlik Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 sierpnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 lipca 2020 r. przez wykonawcę P(1)... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Grabów przy udziale wykonawcy P(2)... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w D. zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu wskazanego w punkcie 1 lit. b odwołania i nakazuje zamawiającemu Gminie Grabów unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w tym wykluczenie wykonawcy P(2)... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w D. z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na niespełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale V pkt 3.1 tiret drugie SIWZ, dotyczącego posiadania wpisu do rejestru prowadzonego przez właściwego marszałka województwa, o którym mowa w...

Przykładowe fragmenty dla hasła Wykonawca przedstawi zezwolenie na zbieranie odpadów

1   -   gdy podmiot ten nie posiada zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów wydanego przez właściwy organ, w

2   -   14 czerwca 2017 r. o zezwoleniu na zbieranie odpadów przez Przystępującego; - decyzję Marszałka Województwa

3   -   odesłanie, które wskazywałoby, że wymagane zezwolenia powinny obejmować swoim zakresem odpady objęte przedmiotem zamówienia. Zamawiający ograniczył się do wskazania, iż wykonawca ma legitymować się aktualnym zezwoleniem na zbieranie odpadów oraz na przetwarzanie odpadów, nie odsyłał do opisu przedmiotu

+242 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28