Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-07-10, KIO 1238/20

Sygn. akt KIO 1238/20 WYROK z dnia 10 lipca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Odrzywolska Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 lipca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 czerwca 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Baumark Sp. z o.o.; R. S. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą R.S.P.H.U. "Baumark" z siedzibą lidera w Wyszkowie; w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Województwo Warmińsko-Mazurskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie; przy udziale wykonawcy: MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego; orzeka: 1. oddala odwołanie; 2. kosztami postępowania w wysokości 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych i zero groszy) obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Baumark Sp. z o.o.; R. S. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą R.S. P.H.U. "Baumark" z siedzibą lidera w Wyszkowie, i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych i zero groszy) uiszczoną przez odwołującego, ...

Przykładowe fragmenty dla hasła zwrot wadium odrzucenie oferty

1   -   z SIWZ, w stopniu implikującym odrzucenie oferty, to stanowisko zamawiającego nie powinno doprowadzić do zwrotu wadium w formie pieniężnej jako cyt

2   -   wadialnej, wniósł przed terminem składnia ofert prawidłowo wadium w formie pieniężnej. Zauważyć natomiast należy, że podstawą odrzucenia oferty w myśl art. 89 ust

3   -   uznało, że ponieważ dwukrotnie zabezpieczyło ofertę (jak przyznało "omyłkowo"), zamawiający winien dokonać zwrotu wpłaconego wadium. Co więcej, to odwołujący zdecydował

+99 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28