Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-06-28, KIO 1223/20

Sygn. akt: KIO 1223/20 WYROK z dnia 28 czerwca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 lipca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 czerwca 2020 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD D. Ś. z siedzibą w Częstochowie w postępowaniu prowadzonym przez Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Miasteczku Śląskim unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, nakazuje Zamawiającemu odrzucenie oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: TERMOBUD W. P., R. B. Spółka Cywilna, TERMOBUD W. P., R. B. Spółka Jawna, Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe SANIT-GAZ M. G., nakazuje Zamawiającemu dokonanie ponownego badania i oceny ofert, 2. kosztami postępowania obciąża Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim i: 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD D. Ś. z siedzibą w Częstochowie tytułem ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wzywanie do wyjaśnień a odrzucenie oferty wykonawcy

1   -   ustawy Pzp Zamawiający był zobowiązany do odrzucenia oferty Konsorcjum, a dopiero później dokonania ponownej oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Poniósł, że żądania odwołania nie sprowadzały się do żądania ponownego wezwania Konsorcjum do złożenia wyjaśnień, bowiem nie było do tego żadnych podstaw. Podkreślił przy

2   -   mowa nie tylko o złożonych wyjaśnieniach, ale również o dowodach na ich potwierdzenie. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zaznaczył, że Zamawiający może domagać się dodatkowo wyjaśnienia wątpliwości, które powstały na tle wyjaśnień już złożonych przez wykonawcę. Zamawiający nie może wzywać jednak wykonawcy kilkakrotnie do uszczegółowienia i skonkretyzowania ogólnikowych twierdzeń

3   -   tego Zamawiający nie powinien ponownie wzywać wykonawcy do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny i nie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty Konsorcjum. Mając powyższe na uwadze Zamawiający miał podstawę prawną do odrzucenia oferty Konsorcjum na zasadzie art.89

+202 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28