Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-06-28, KIO 1223/20

Sygn. akt: KIO 1223/20 WYROK z dnia 28 czerwca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 lipca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 czerwca 2020 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD D. Ś. z siedzibą w Częstochowie w postępowaniu prowadzonym przez Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Miasteczku Śląskim unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, nakazuje Zamawiającemu odrzucenie oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: TERMOBUD W. P., R. B. Spółka Cywilna, TERMOBUD W. P., R. B. Spółka Jawna, Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe SANIT-GAZ M. G., nakazuje Zamawiającemu dokonanie ponownego badania i oceny ofert, 2. kosztami postępowania obciąża Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim i: 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD D. Ś. z siedzibą w Częstochowie tytułem ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wyjaśnienia rażąco niskiej ceny ogólne wezwanie

1   -   217 Częstochowa) Zamawiający podkreślił, że wezwanie do wyjaśnienia oferty pod kątem rażąco niskiej ceny zostało skierowane z mocy prawa

2   -   Częstochowie, zwanych dalej Konsorcjum, pierwszego wezwania Zamawiającego z dnia 13 marca 2020 r. do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny w stosunku do Konsorcjum, złożonej

3   -   oferty Konsorcjum jako oferty z rażąco niską ceną, natomiast nie żądał on nakazania Zamawiającemu ponownego wezwania Konsorcjum do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. Nadto, należy zaznaczyć, że zarówno

+137 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28