Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-07-23, KIO 1363/20

Sygn. akt: KIO 1363/20 WYROK z 23 lipca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ernest Klauziński Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie 23 lipca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 22 czerwca 2020 r. przez Odwołującego - P... Sp. z o.o. z siedzibą w J. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Politechnikę Koszalińską z siedzibą w Koszalinie, przy udziale wykonawcy l... Sp. z o.o. z siedzibą w W. zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża Odwołującego - P... Sp. z o.o. z siedzibą w J. i: 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100), uiszczoną przez Odwołującego - P... Sp. z o.o. z siedzibą w J. tytułem wpisu od odwołania, 2.2 zasądza od Odwołującego - P... Sp. z o.o. z siedzibą w J. na rzecz Zamawiającego - Politechniki Koszalińskiej z siedzibą w Koszalinie kwotę 3 998 zł 40 gr (słownie: trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 40/100) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu uzasadnionych kosztów noclegu i wynagrodzenia pełnomocnika ...

Przykładowe fragmenty dla hasła brak oświadczenia o funkcjonalności a wezwanie do wyjaśnień

1   -   Zamawiającego, Zamawiający nie był uprawniony do odrzucenia oferty Odwołującego bez uprzedniego wezwania do złożenia wyjaśnień treści oferty w oparciu o art. 87 ust. 1 Pzp, szczególnie w świetle braku precyzyjnych wymagań względem sposobu przeprowadzenia

2   -   2020 r. przez połączenie wideofoniczne, a w okresie od 20 maja do 4 czerwca 2020 r. Odwołujący miał udostępnić testowy dostęp do systemu, w celu umożliwienia Zamawiającemu zapoznania się z funkcjonalnościami systemu. Odwołujący w trakcie procedur

3   -   nie był w stanie zademonstrować funkcjonalności kluczowej o numerze 23, tzn. "określanie poziomów dostępów do gromadzonych w systemie informacji i

+99 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28