Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-07-23, KIO 1363/20

Sygn. akt: KIO 1363/20 WYROK z 23 lipca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ernest Klauziński Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie 23 lipca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 22 czerwca 2020 r. przez Odwołującego - P... Sp. z o.o. z siedzibą w J. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Politechnikę Koszalińską z siedzibą w Koszalinie, przy udziale wykonawcy l... Sp. z o.o. z siedzibą w W. zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża Odwołującego - P... Sp. z o.o. z siedzibą w J. i: 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100), uiszczoną przez Odwołującego - P... Sp. z o.o. z siedzibą w J. tytułem wpisu od odwołania, 2.2 zasądza od Odwołującego - P... Sp. z o.o. z siedzibą w J. na rzecz Zamawiającego - Politechniki Koszalińskiej z siedzibą w Koszalinie kwotę 3 998 zł 40 gr (słownie: trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 40/100) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu uzasadnionych kosztów noclegu i wynagrodzenia pełnomocnika ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28