Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-08-06, KIO 1657/20 premium

sygn. akt: KIO 1657/20 WYROK z dnia 6 sierpnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 sierpnia 2020 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 lipca 2020 r. przez wykonawcę Z... sp. z o.o. z siedzibą w R., ul. (...); R., w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Wandy 6; 40-322 Katowice, przy udziale wykonawcy T... Sp. z o.o., ul. (...); K., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego - po stronie zamawiającego, orzeka: 1A. Umarza postępowanie odwoławcze w części dotyczącej zarzutów wskazanych w części II pkt 4, 5 i 6 odwołania. 1B. Oddala odwołanie w części dotyczącej zarzutów wskazanych w części II pkt 1, 2 i 3 odwołania. 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę Z... sp. z o.o. z siedzibą w R., ul. (...); R. i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Z... sp. z o.o. z siedzibą w R., ul. (...); R., tytułem 1/2 wpisu od odwołania, 2.2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy Z...

Przykładowe fragmenty dla hasła wykluczenie nienależyte wykonanie

1   -   1 ustawy Pzp - robót, iż wykonał należycie zbiornik retencyjny kanalizacji deszczowej o

2   -   dokumenty. Z pierwszego wynika, iż wykonał zbiorniki. Z drugiego wynika, że

3   -   spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że wykonał wymaganą robotę w ramach jednej

+21 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28