Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-07-24, KIO 1428/20

Sygn. akt: KIO 1428/20 WYROK z dnia 24 lipca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emilia Garbala Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 lipca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 i 29 czerwca 2020 r. przez wykonawcę N... Sp. z o.o. Sp.k., ul. (...), Ł., w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Izbę Administracji Skarbowej w Łodzi, Al. T. Kościuszki 83, 90-436 Łódź, orzeka: 1. oddala odwołanie w zakresie zarzutu wniesionego w dniu 26.06.2020 r. i dotyczącego niezłożenia zestawienia materiałów, 2. umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutu wniesionego w dniu 29.06.2020 r. i dotyczącego niespełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia, 3. kosztami postępowania obciąża odwołującego N... Sp. z o.o. Sp.k., ul. (...), Ł., i: 3.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego N... Sp. z o.o. Sp.k., ul. (...), Ł., tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) na niniejszy wyrok w terminie 7 dni od dnia jego ...

Przykładowe fragmenty dla hasła "art. 89 ust. 1 pkt 2"

1   -   kwestionowane zaniechanie zamawiającego. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę

2   -   nie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp ze względu na

3   -   stwierdziła, że zamawiający nie naruszył art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 91

+1 fragment dostępny dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28