Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-07-28, KIO 1090/20

Sygn. akt KIO 1090/20 WYROK z dnia 28 lipca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Protokolant: Konrad Wyrzykowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 lipca 2020 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 maja 2020 r. przez wykonawcę Defero Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sieradzu w postępowaniu prowadzonym przez Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Uniwersytetowi Medycznemu im. Piastów Śląskich we Wrocławiu unieważnienie czynności unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i unieważnienie czynności odrzucenia oferty wykonawcy Defero Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przeprowadzenie czynności ponownego badania i oceny ofert, 2. kosztami postępowania obciąża Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Defero Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wybór oferty po upływie terminu związania ofertą

1   -   wskazanych orzeczeń dotyczyła sytuacji, kiedy upływ terminów związania ofertą następował po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej. W przedmiotowym postępowaniu nie nastąpił wybór oferty Odwołującego, ponieważ w czasie, kiedy

2   -   przedstawiciele doktryny, którzy podnoszą, że wybór oferty po upływie terminu związania ofertą jest prawnie niemożliwy. Stan związania ofertą ustaje z chwilą bezskutecznego upływu terminu do jej przyjęcia, a konstrukcja oferty zakłada obligatoryjne zamknięcie stanu związania terminem końcowym. W piśmiennictwie prawa cywilnego wskazuje się, że związanie jest koniecznym skutkiem oferty. Bez związania oferta nie istnieje. Oferta nieprzyjęta w terminie gaśnie w całości. Niemożliwe jest więc po tym terminie dokonywanie jakichkolwiek czynności wobec oferty, gdyż w sensie prawnym tej oferty brak. W innym przypadku nie

3   -   zamówienia publicznego może być zawarta po upływie terminu związania ofertą, jednak sam wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu powinien nastąpić w tym terminie. Oświadczenie każdego wykonawcy o związaniu się treścią swojej oferty powinno być ważne w toku

+209 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28