Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-07-21, KIO 1270/20

Sygn. akt: KIO 1270/20 WYROK z dnia 21 lipca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ernest Klauziński Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie 16 lipca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 8 czerwca 2020 r. przez Odwołującego - K... Sp. z o.o. z siedzibą w L. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II z siedzibą w Zamościu orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutów nr 1 oraz 5 i nakazuje Zamawiającemu: 1.1 zmianę punktu II.2.5 w sekcji II ogłoszenia o zamówieniu oraz odpowiednią zmianę treści SIWZ i załączników do SIWZ, polegającą na wprowadzeniu dla Zadania 1 i Zadania 2 co najmniej jednego, pozacenowego kryterium oceny ofert i nadanie mu wagi co najmniej 40%, 1.2 określenie we wzorze umowy dla Zadania 1 i Zadania 2 maksymalnego limitu kar umownych jakie mogą zostać w skali jednego miesiąca nałożone na wykonawcę. 2. Umarza postępowanie w zakresie zarzutu nr 4 odwołania. 3. W pozostałym zakresie oddala odwołanie. 4. Kosztami postępowania obciąża w częściach równych Zamawiającego i Odwołującego i: 4.1 zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 15 000,00 zł (...

Przykładowe fragmenty dla hasła termin dostawy jako kryterium

1   -   Warunki przeprowadzenia przetargu w tym kryterium oceny ofert" wprowadził cenę jako jedyne kryterium oceny ofert. Zgodnie z art

2   -   posprzedażny oraz pomoc techniczna, warunki dostawy, takie jak termin dostawy, sposób dostawy oraz czas dostawy lub okres realizacji. Natomiast na

3   -   i 2, oraz ich związki kryterium ceny mogą zastosować jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli

+54 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28