Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-07-28, KIO 1599/20 premium

sygn. akt: KIO 1599/20 WYROK z dnia 28 lipca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Protokolant: Konrad Wyrzykowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 lipca 2020 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 lipca 2020 r. przez wykonawcę S... sp. z o.o., ul. (...); W., w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., ul. Siedmiogrodzka 20; 01-232 Warszawa, przy udziale wykonawcy E... sp. z o.o., ul. (...); W., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego - po stronie zamawiającego, orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża S... sp. z o.o., ul. (...); W. i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez S... sp. z o.o., ul. (...); W., tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: ....................................... sygn. akt: KIO 1599/20 Uzasadnienie Zamawiający - Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., prowadzi ...

Przykładowe fragmenty dla hasła "art. 24 ust. 1 pkt 17"

1   -   odwołującego z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp uznając, że zostały

2   -   było zastosowanie, względem odwołującego przepisu art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp. Wskazać bowiem należy

3   -   do wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp. Za zamawiającym podnieść

+6 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28