Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-07-31, KIO 1248/20

Sygn. akt KIO 1248/20 WYROK z dnia 31 lipca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 lipca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 czerwca 2020 r. przez wykonawcę: Sanito Sp. z o.o., ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Gmina Puchaczów, ul. Lubelska 22, 21-013 Puchaczów orzeka: 1. oddala odwołanie; 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę: Sanito Sp. z o.o., ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa, i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę: Sanito Sp. z o.o., ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa - tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od wykonawcy: Sanito Sp. z o.o., ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa na rzecz zamawiającego: Gmina Puchaczów, ul. Lubelska 22, 21-013 Puchaczów kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą uzasadnione koszty postępowania odwoławczego z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz...

Przykładowe fragmenty dla hasła "ugoda"

1   -   sąd obowiązany byłby odmówić zatwierdzenia ugody w całości lub części, jeżeli ugoda byłaby sprzeczna z prawem lub

2   -   zmierzałaby do obejścia prawa. W ugodzie odniesiono się także do dodatkowego

3   -   i znalazło wyraz w postaci Ugody zawartej przed Sądem Rejonowym w

+3 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28