Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-07-02, KIO 845/20 premium

Sygn. akt: KIO 845/20 WYROK z dnia 2 lipca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Danuta Dziubińska Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 lipca 2020 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 kwietnia 2020 r. przez wykonawcę M. P. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: M. M. P. ABAPEST Zakład Deratyzacji Dezynsekcji i Dezynfekcji w Warszawie, ul. Ludwika Rydygiera nr 13 lok. 112, 01-793 Warszawa, w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa, orzeka: 1. Oddala odwołanie w zakresie części 1 zamówienia; 2. Umarza postępowania w zakresie części 2 zamówienia, 3. Kosztami postępowania obciąża Odwołującego, i: - zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. ...

Przykładowe fragmenty dla hasła niewystarczające wyjaśnienia rażąco niskiej ceny

1   -   Pestokil z uwagi na złożenie niewystarczających wyjaśnień rażąco niskiej ceny, 4) zaniechania odrzucenia oferty złożonej

2   -   argument złożenia przez wykonawcę Petrokil niewystarczających wyjaśnień rażąco niskiej ceny, jednakże nie wskazał w jakim

3   -   dotyczące oferty wykonawcy Pestokil i wyjaśnienia rażąco niskiej cenywystarczające dla prawidłowego postawienia zarzutów podważających

+151 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28