Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-07-06, KIO 973/20

Sygn. akt: KIO 973/20 WYROK z dnia 6 lipca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 lipca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 maja 2020 r. przez wykonawcę S... Sp. z o.o. z siedzibą w K. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego z siedzibą w Ostrołęce przy udziale wykonawcy F... sp. z o.o. z siedzibą w K. zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 973/20 po stronie Zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę S... Sp. z o.o. z siedzibą w K. i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę S... Sp. z o.o. z siedzibą w K. tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w ...

Przykładowe fragmenty dla hasła błąd w formularzu cenowym

1   -   oferty z powodu braku wskazania w formularzu cenowym ceny jednostkowej netto dla zaoferowanych produktów. W przekonaniu Odwołującego jego oferta zawiera

2   -   ilość leku. Zauważył, że Odwołujący w odwołaniu wskazał swój błąd w formularzu cenowym, pomimo, że powołuje się na formularz ofertowy. Podniósł, że w formularzu ofertowym Odwołujący nie oferował ilości produktów, dokonał tego w formularzu cenowym. W ocenie Zamawiającego - w ww. postępowaniu wezwanie do poprawy oferty w zakresie innej omyłki jest niezasadne

3   -   Izby - nie wpisanie przez Odwołującego w formularzu cenowym wszystkich cen jednostkowych netto nie mieści się w dyspozycji powołanego wyżej przepisu art

+166 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28