Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-05-28, KIO 590/20 premium

Sygn. akt: KIO 590/20 WYROK z dnia 28 maja 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 maja 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 marca 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia "S..." spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. oraz P. D. i A. D., prowadzących w formie spółki cywilnej działalność gospodarczą pod nazwą G... S.C. w R. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego - Gminę Miasto Częstochowa przy udziale wykonawcy I... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu Gminie Miasto Częstochowa unieważnienie czynności odrzucenia oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia "S..." spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. oraz P. D. i A. D., prowadzących w formie spółki cywilnej działalność gospodarczą pod nazwą G... S.C. w R. oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert. 2. Kosztami postępowania obciąża zamawiającego - Gminę Miasto Częstochowa i: 2.1. ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wadium w konsorcjum

1   -   złożenia oferty i złożył ofertę w konsorcjum. Wadium jest złożone tylko przez jednego

2   -   wskazania, że bierze on udział w postępowaniu jako członek konsorcjum. Wadium zostało więc złożone przez wykonawcę

3   -   publicznych. Zamawiający wskazał również, że: "wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo". 2. W dniu 24 lutego 2020 r

+130 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28