Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-07-08, KIO 871/20 premium

Sygn. akt: KIO 871/20 WYROK z dnia 8 lipca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 lipca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 kwietnia 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Konsorcjum: V... Sp. z o.o. (lider pełnomocnik) ; P... spol. s r.o.; G(1)... spol. s r.o., z siedzibą lidera ul. (...) W. w postępowaniu prowadzonym przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa przy udziale: A. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: O... Sp. z o.o., G(2)... Sp. z o.o., (...) E. zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego B. wykonawcy M... Sp. z o.o., ul. (...) T. zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie. 2. kosztami postępowania obciąża Konsorcjum: V... Sp. z o.o.; P... spol. s r.o.; G(1)... spol. s r.o., ul. (...) W. i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną tytułem wpisu od odwołania. 2.1. zasądza od Konsorcjum: V... Sp. z o.o.; P... spol. s r.o.; G(1)... spol. s r.o...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28