Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-06-10, KIO 969/20

Sygn. akt: KIO 969/20 WYROK z dnia 10 czerwca 2020 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Irmina Pawlik Aleksandra Patyk Katarzyna Poprawa Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 maja 2020 r. przez wykonawcę Z... Spółka Akcyjna z siedzibą w W. w postępowaniu prowadzonym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy udziale wykonawców: A. P... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w R., B. M... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W., C. T... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W., zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego orzeka: 1. oddala odwołanie; 2. kosztami postępowania obciąża odwołującego Z... Spółka Akcyjna z siedzibą w W. i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania; 2.2. zasądza od odwołującego Z... Spółka Akcyjna z siedzibą w W. na rzecz zamawiającego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą...

Przykładowe fragmenty dla hasła niezależnie od terminów określonych w Umowie, Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację

1   -   10 ust. 1 i 5 W ocenie Odwołującego należy wprowadzić jednoznaczny maksymalny termin do przekazania kopii dokumentów składających się na Kontrakt, jak również wszelkiej pozostałej dokumentacji, informacji, wskazówek - niezależnie od tego czy zostały utrwalone, a jeżeli tak, niezależnie od formy utrwalenia, które mogą mieć lub mają znaczenia dla realizacji Umowy - poprzez wskazanie terminu na przekazanie od wejścia w posiadanie dokumentu, informacji itp. Z uwagi na powyższą argumentację, regulacja ta powinna

2   -   się do § 4 ust. 4 umowy i kwestii "zamrożenia" cen w przypadku wydłużenia okresu realizacji umowy czy wyczerpania maksymalnej wartości zobowiązania. Postanowienia § 4 ust. 4 umowy odnoszą się do wysokości cen określonych w Formularzu cenowym, których oszacowania dokonuje się w oparciu o wskazany w § 3 ust. 3 okres realizacji usługi. Natomiast w przypadku konieczności wydłużenia maksymalnego czasu świadczenia usługi w następstwie zmian Czasu na Ukończenie Kontraktu, jak i w przypadku wykorzystania maksymalnej wartości zobowiązania, o której mowa w § 4 ust. 2 z tytułu wydłużenia czasu świadczenia usługi, na które powołuje się Odwołujący, Zamawiający w § 38 ust. 4 pkt 5 i 6 umowy przewidział możliwość zmian umowy. Zarzut odnoszący się do propozycji zmian w § 4 ust. 9 umowy (lit. d) okazał się bezprzedmiotowy, ponieważ w dniu 3 czerwca 2020 r. Zamawiający w ramach zmiany nr 17 do

3   -   się do braku możliwości przewidzenia terminu realizacji robót na podstawie Kontraktu. W ocenie Izby należy mieć jednak na względzie okoliczność, że umowa na nadzór ma charakter wtórny w stosunku do umowy na roboty budowlane, a obowiązki Konsultanta są ściśle skorelowane z przedmiotem robót budowlanych i od nich zależne. Odwołujący nie przedstawił argumentacji, aby

+1232 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28