[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2020

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE z dnia 15 lipca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jan Kuzawiński po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 15 lipca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 maja 2020 r. przez wykonawcę K. P. Car-Trans PPHU, ul. Długosza 5/2, 51-162 Wrocław w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Długołęka, ul. Robotnicza 12, Długołęka, 55-095 Mirków postanawia: 1. umorzyć postępowanie odwoławcze, 2. nakazuje zwrot kwoty 6 750 zł 00 gr (słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy) z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy K. P. Car-Trans PPHU, ul. Długosza 5/2, 51-162 Wrocław stanowiącej 90% wpisu uiszczonego od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Przewodniczący: ......................... Sygn. akt [sygnatura ukryta] U z a s a d n i e n i e Zamawiający - Gmina Długołęka, ul. Robotnicza 12, Długołęka, 55-095 Mirków, ...

Przykładowe fragmenty dla hasła rażąco niska cena jednostkowa

1   -   o., mimo iż zawiera ona cenę skalkulowaną nierzetelnie, rażąco niską cenę jednostkową za pozycje przedstawione pod nr

2   -   mimo, iż oferta ta zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

3   -   samym nie obalił domniemania, że cena oferty jest rażąco niska, - co więcej opisany przez wykonawcę sposób obliczenia ceny w wyjaśnieniach ceny wskazuje, iż wykonawca ten nie

+8 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28