Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-06-23, KIO 846/20 premium

Sygn. akt: KIO 846/20 WYROK z dnia 23 czerwca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 kwietnia 2020 r. przez S... Sp. z o.o. z siedzibą w W. w postępowaniu prowadzonym przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej przy udziale wykonawców zgłaszających przystąpienie do postępowania po stronie Zamawiającego: 1. E... S.A. z siedzibą w W., 2. P... S.A. z siedzibą w W. orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez E... S.A. oraz nakazuje: a. odtajnienie i udostępnienie złożonych przez tego wykonawcę: wykazu osób. wykazu należycie zrealizowanych zamówień w zakresie usługi z poz. 2 oraz wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny z dnia 4.02.2020r. b. odrzucenie oferty E... S.A. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 2 i 3 Pzp z uwagi na to. że złożone przez tego wykonawcę wyjaśnienia rażąco niskiej ceny nie potwierdzają, że cena nie jest rażąco niska. 2. w pozostałym zakresie zarzuty odwołania oddala. 3. kosztami postępowania obciąża Urząd ...

Przykładowe fragmenty dla hasła tajemnica przedsiębiorstwa

1   -   że kwestia oceny skuteczności objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa wykazów złożonych przez innych wykonawców

2   -   okolicznościach, z uwzględnieniem uzasadnienia objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa przedstawionego przez wykonawcę. W ocenie Izby, uzasadnienie objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa wyjaśnień rażąco niskiej ceny z

3   -   Izba, uznając brak skuteczności objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa wyjaśnień rażąco niskiej ceny złożonych

+45 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28