Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-06-19, KIO 1165/20 premium

sygn. akt: KIO 1165/20 WYROK z dnia 19 czerwca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Członkowie: Jan Kuzawiński Luiza Łamejko Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 czerwca 2020 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 maja 2020 r. przez wykonawcę - P... sp. z o.o., ul. (...); Z., w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, przy udziale wykonawcy - B... S.A., ul. (...); W., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego - po stronie zamawiającego, orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża P... sp. z o.o., ul. (...); Z. i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez P... sp. z o.o., ul. (...); Z., tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie. Przewodniczący: .......................... Członkowie: .......................... .......................... sygn. akt...

Przykładowe fragmenty dla hasła tajemnica przedsiębiorstwa wyjaśnienia rażąco niskiej ceny

1   -   niektórych odpowiedzi udzielonych w ramach wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny i uznania ich za zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa; a w konsekwencji, 3. art

2   -   elementów, które ujęte zostały w wyjaśnieniach w zakresie rażąco niskiej ceny. Sprawia to, że uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa jest całkowicie oderwane od merytorycznych wyjaśnień. Tym samym, wobec tak ogólnego

3   -   że zostały spełnione przesłanki zastrzeżenia tajemnicą przedsiębiorstwa niektórych odpowiedzi udzielonych w ramach wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny i uznania ich za zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa, Izba stwierdziła bezzasadność stawianych zarzutów

+95 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28