Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-07-09, KIO 1167/20

Sygn. akt: KIO 1167/20 POSTANOWIENIE z dnia 9 lipca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Matecka Protokolant: Aldona Karpińska wobec cofnięcia w dniu 8 lipca 2020 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 maja 2020 r. przez wykonawcę S(1)... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: F... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. oraz "S(2)..." Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w U. (Kazachstan) zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego postanawia: 1. umarza postępowanie odwoławcze, 2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy S(1)... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. kwoty 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) na niniejsze postanowienie w terminie 7 dni od dnia jego ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28